För våra medlemmar

ETISKA REGLER

Etiska regler för massörerna

Som massör och massageterapeut arbetar man med att hjälpa människor och ge vård vilket är en ansvarsfull uppgift. En yrkesmassör som är medlem i Massörerna, förbinder sig att iaktta följande etiska regler och att inte delta i verksamhet där hen inte kan handla efter dessa.

Massören och patienternas integritet:

 • Massören uppfattar, förstår och respekterar patienternas behov av integritet. Massören ska respektera patientens integritet så att hen inte inkräktar på hens rätt att bestämma över sig själv.
 • Massören särbehandlar inte patienterna beroende på samhällsställning, livsåskådning, etnicitet, kön eller sexuella läggning.
 • Massören har tystnadsplikt och respekterar förtroenden. Massören tar emot ett förtroende som ska förvaltas och respekteras och hens främsta mål ska vara patientens hälsa och välbefinnande.

  Massören och massage:

  • Massören inser sitt ansvar i arbetet med patienterna.
  • Massören arbetar alltid för patienten.
  • Massören utövar endast de terapiformer som hen har relevant utbildning i.
  • Massören rekommenderar annan behandling när patienterna så behöver t.ex. till hälso- och sjukvården.
  • Massören genomför endast motiverade undersökningar.
  • Massören ger inte behandlingar som patienten inte behöver eller inte vill ha.

   Massören och samhället:

   • Massören uttalar sig inte nedsättande om andra terapeuter.
   • Massören är insatt i de lagar och avtal som berör verksamheten.
   • Massören med eget företag följer god företagssed.
   • Massören är seriös i sin prissättning.
   • Massören marknadsför sig sakligt och korrekt.